to

to
1. tə,tu preposition
1) (towards; in the direction of: I cycled to the station; The book fell to the floor; I went to the concert/lecture/play.) til, mot, på
2) (as far as: His story is a lie from beginning to end.) til
3) (until: Did you stay to the end of the concert?) til
4) (sometimes used to introduce the indirect object of a verb: He sent it to us; You're the only person I can talk to.) til, med
5) (used in expressing various relations: Listen to me!; Did you reply to his letter?; Where's the key to this door?; He sang to (the accompaniment of) his guitar.) på, til
6) (into a particular state or condition: She tore the letter to pieces.) i
7) (used in expressing comparison or proportion: He's junior to me; Your skill is superior to mine; We won the match by 5 goals to 2.) sammenliknet med; til, mot
8) (showing the purpose or result of an action etc: He came quickly to my assistance; To my horror, he took a gun out of his pocket.) til
9) (tə used before an infinitive eg after various verbs and adjectives, or in other constructions: I want to go!; He asked me to come; He worked hard to (= in order to) earn a lot of money; These buildings were designed to (= so as to) resist earthquakes; She opened her eyes to find him standing beside her; I arrived too late to see him.) for å (kunne)
10) (used instead of a complete infinitive: He asked her to stay but she didn't want to.)
2. tu: adverb
1) (into a closed or almost closed position: He pulled/pushed the door to.) igjen
2) (used in phrasal verbs and compounds: He came to (= regained consciousness).) til (bevissthet), (sette) i gang
for
--------
til
--------
å
I
adv. \/tuː\/
1) igjen, lukket
push the door to
skyv døren igjen
the door is to
døren er lukket
2) vendt fremover
3) (sjøfart) opp til vinden
4) (hverdagslig, om hest) spent for
II
prep. tsterk: \/tuː\/, trykksva \/, foran vokal: \/tʊ\/, foran konsonant: \/tə, t\/
1) (om bevegelse, overgang eller retning) til, mot
they walk to school every day
de går til skolen hver dag
she went on a visit to England
hun dro en tur til England
hold the letter up to the light
hold brevet opp mot lyset
she sat with her back to the fire
hun satt med ryggen mot bålet
this text alludes to a novel by Shakespeare
denne teksten henviser til en roman av Shakespeare
it's a nightmare from beginning to end
det er et mareritt fra begynnelse til slutt
this was a pleasant beginning to the job
dette var en hyggelig begynnelse på arbeidet
he was conscious to the last
han var ved bevissthet til det siste
she worked as an accountant from 1996 to 1999
hun arbeidet som regnskapsfører fra 1996 til 1999
2) (om plassering) til
the bathroom is to the left of the bedroom
badet er til venstre for soverommet
the church is five miles to the north of the town
kirken ligger fem miles nord for byen
3) (om resultatet av en handling eller prosess) til, i, med
he was sentenced to death
han ble dømt til døden
she tore the paper to pieces
hun rev i stykker arket
you'll get accustomed to the climate
du venner deg nok til klimaet
she froze to death
hun frøs i hjel
what happened to them?
hva skjedde med dem?
he rose to fame
han ble berømt
4) (om den personen eller tingen som berøres) til, mot, for, på, hos
what did he say to you?
hva sa han til deg?
explain this sentence to me
forklar denne setningen for meg
she's a disgrace to her family
hun er en skam for familien
it seems to me that she was right
på meg virker det som om hun hadde rett
this doll is dear to me
jeg er så glad i denne dukken
it means a great deal to him
det betyr mye for ham
the book belongs to me
boken er min
the library is open to the public
biblioteket er åpent for allmennheten
we'll have the apartment all to ourselves
vi får leiligheten helt for oss selv
a toast to the President!
skål for presidenten
here's to you!
skål (for deg)!
I've been to his house
jeg har vært hjemme hos ham
she's on a visit to her aunt
hun er på besøk hos tanten sin
5) (om en mottaker) til, mot, for
to whom did you give it?
hvem gav du den til?
give the book to him!
gi ham boken!
they erected an altar to their gods
de reiste et alter for gudene sine
6) (om forholdet mellom personer eller ting) til, med, for, ved, overfor
she's engaged to a dentist
hun er forlovet med en tannlege
he's secretary to the British legation
han er sekretær ved\/for den britiske legasjonen
you're responsible to the financial director
du er ansvarlig overfor økonomidirektøren
she submitted to the general opinion
hun underkastet seg den allmene oppfatningen
7) (om konkret eller abstrakt forbindelse) til, på, mot
do you have a key to the door?
har du nøkkelen til døren?
the horse was tied to a fence
hesten stod bundet til et gjerde
they danced to the music all night
de danset til musikken hele natten
we'll always be linked to this farm
vi kommer alltid til å føle oss bundet til denne gården
have you found the solution to the problem?
har du funnet løsningen på problemet?
your actions are a threat to society
handlingene dine er en trussel mot samfunnet
8) (om reaksjon) til, etter
to my surprise, she started to cry
til min overraskelse begynte hun å gråte
to my thinking, the reaction was correct
slik jeg ser det var reaksjonen korrekt
what do you say to a nice beefsteak?
hva sier du til en god biff?
the dog came to my whistle
hunden kom da jeg plystret på den
9) (i sammenligninger) mot, i forhold til, sammenlignet med, i, enn
you are but a child to him
du er bare et barn sammenlignet med ham
she made three jumps to his two
hun hoppet tre ganger mot hans to
ten to one he'll do it!
(jeg vedder) ti mot en på at han gjør det!
she's quite rich to what she used to be
hun er ganske rik i forhold til det hun var før
the ship has been drawn to scale
skipet har blitt tegnet i riktig målestokk
the room was hot to suffocation
rommet var så varmt at vi nesten ble kvalt
these apples are inferior to those we received last week
disse eplene er dårligere enn de vi mottok forrige uke
10) (i uttrykk med mengde) på, i, mot
there are 1760 yards to the mile
det er 1760 yards på en engelsk mil
he takes thirteen to a dozen
han tar tretten på dusinet
his pulse was 140 to the minute
han hadde en puls på 140 i minuttet
the score is nine to five
stillingen er ni mot fem
11) (i klokkeslett) på
it's a quarter to six
klokken er kvart på seks
be equal to the situation være situasjonen voksen
take somebody to witness ta noen til vitne
tell somebody something to his\/her face si noen noe rett opp i ansiktet
testify to vitne om bevitne, attestere, bekrefte bære vitnesbyrd om
to a hair (om likhet) på en prikk, på håret
to a man eller all to a man eller to the last man alle, hver eneste en, til siste mann
to it (again)! sett i gang (igjen), friskt mot!
to one's heart's content av hjertens lyst så mye man vil
to the (matematikk) i
three to the fourth is 81
tre i fjerde er 81
to the day på dagen
they married a year ago to the day
de giftet seg på dagen for et år siden
what is that to you? hva angår det deg?, hva betyr det for deg?
would to God that ... Gud gi at ...
III
subjunksjon \/tuː\/
1) å
I forgot to ask
jeg glemte å spørre
to err is human
det er menneskelig å feile
he wants us to try
han vil at vi skal forsøke
I'm waiting for Bob to come
jeg venter på at Bob skal komme
he was the last to arrive
han var den siste som kom
there is no one to help him
det finnes ingen som kan hjelpe ham
you would be a fool to believe him
du er dum hvis du tror ham
we don't know what to do
vi vet ikke hva vi skal gjøre
to hear him speak you would believe that he was in trouble
når man hører ham snakke, skulle man tro at han hadde problemer
2) for å, til å
he struggled to get free
han strevde for å komme seg løs
she was too tired to get up
hun var for trett til å stå opp
to say nothing of all the other things
for ikke å snakke om alt det andre
3) for å, til å, etter å, over å
he is inclined to think that he's the best
han har en tendens til å tro at han er best
I am anxious to try
jeg er ivrig etter å forsøke
she was distressed to see his degradation
hun var fortvilet over å se hvordan han forfalt
4) (frittstående med referanse til et foregående infinitiv) å
we didn't want to go, but we had to
vi ville ikke gå, men vi måtte (gjøre det)
they asked me to come, but I haven't time to
de bad meg om å komme, men det har jeg ikke tid til
be to skulle, være bestemt til
I am to leave in ten minutes
jeg skal dra om ti minutter
in order to for å
she did it in order to help them
hun gjorde det for å hjelpe dem
so as to for (på den måten) å

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”